Provincie Limburg

Aanbod

‘Motivatie, motor voor de toekomst’ is een project van het Steunpunt Onderwijs. Het biedt Limburgse scholen voor secundair onderwijs expertise in functie van hun leer- en veranderproces naar een motiverende leeromgeving. Wat hebben wij jullie te bieden?

Bevraging

Hoe is het gesteld met de vitamines voor groei van leerkrachten, van leerlingen?
Voelen leraren zich gesteund door het beleid? Krijgen zij genoeg inspraak bij beslissingen?
Voelen leerlingen zich voldoende verbonden met de leraar en met medeleerlingen? Krijgen zij de kans om af en toe hun mening te uiten in de klas?

Een directeur die hier en daar signalen van demotivatie opvangt, kan beslissen om een bevraging te doen en zo een bredere kijk te krijgen op het functioneren van leraren en/of leerlingen.

Wij komen een bevraging doen op school , waarbij er verschillende mogelijkheden zijn:

 • We bevragen de vitamines voor groei van leerlingen
  • Van een bepaalde klas
  • Van een bepaald jaar
 • We bevragen de vitamines voor groei van leraren
  • Binnen een bepaalde vakgroep
  • Binnen een bepaald jaar
 • We bevragen de lesgeefstijl van leraren

Als individuele leraar kan je een voorbeeld van een bevraging ook hier invullen.

Workshop

Om iedereen die betrokken is bij de school, van leerling over directeur tot onderhoudspersoneel, door de ABC-bril te laten kijken, is het nuttig om te starten met een studiedag, personeelsvergadering of workshop waarin de zelfdeterminatietheorie en het ABC van motivatie aan bod komt.

Werkgroep

Om effectief aan de slag te gaan met hetzij de resultaten uit de bevraging, hetzij de inzichten uit de workshop, kan er een werkgroep ABC opgericht worden. Deze werkgroep wordt best divers samengesteld (beleid, leraar, coördinator, leerlingbegeleider, …) met mensen die enthousiast zijn over het thema en bepaalde inzichten willen omzetten in de praktijk. Het is nodig dat deze werkgroep vanuit het beleid een duidelijk kader meekrijgt (wat is het mandaat van deze werkgroep?, wat zijn de verwachtingen?), maar daarnaast eigen invullingen kan geven en met eigen voorstellen naar het beleid stapt.

Ook voor expertise op maat bij het opstarten van deze werkgroep kan je beroep doen op een projectmedewerker Motivatie, motor voor de toekomst. Bij interesse, kan je dat hier laten weten.

Expertise op maat

Binnen ‘Expertise op maat’ werken we rond concrete motivationele actiepunten. Actiepunten kunnen door een werkgroep bepaald worden, maar ook door de directeur, vakgroepen, individuele leraren.

Enkele voorbeelden van actiepunten:

 • Je wil evolueren van regels naar motiverende afspraken op klas- of op schoolniveau
 • Je wil op een motiverende manier leerlinggesprekken voeren
 • Je wil motiverend omgaan gaan met te laat komers
 • Je wil een motiverend evaluatiebeleid
 • Je wil motiverend aan de slag gaan met een moeilijke klasgroep

Bij het implenteren van een actiepunt stel je jezelf de volgende vragen: Wat kunnen we zelf? Waarvoor hebben we hulp nodig? Wie of wat kunnen/moeten we inschakelen om dit actiepunt gerealiseerd te krijgen? Wij hebben een aanbod ‘Expertise op maat’ dat bedoeld is om scholen te ondersteunen bij de implementatie van een actiepunt. We zullen dan regelmatig te vinden zijn op jullie school om mee onze schouders te zetten onder een motiverend leerklimaat voor alle leerlingen en vooral voor die leerlingen die dreigen uit te stromen zonder kwalificatie.

Wil je ingaan op het aanbod rond ‘expertise op maat’? Beschrijf hier in enkele regels rond welk thema/actiepunt jullie willen werken.

Vorming

We organiseren vormingen voor leraren, leerlingenbegeleiders, coördinatoren, directies, …  Tijdens deze vormingen voorzien we rond een bepaald motivationeel thema zowel theoretische als praktijkgerichte input.

 

Lerende netwerken

Tenslotte, organiseren we op vraag lerende netwerken voor scholen die bijvoorbeeld rond hetzelfde actiepunt of thema werken om ervaringen en good practices uit te wisselen.